Dnevni Izleti

Dnevni izlet Konjic-Blagaj-Mostar

Stari grad, koji poti?e još iz perioda vladavine Turaka, oduvijek je bio glavna atrakcija u Mostaru. Izgra?en poput zbijene jezgre, ovaj dio grada je idealan za šetnju.

Jednodnevni obilazak je dovoljan da se posjeti ve?ina turisti?kih znamenitosti. Mostar, kao i sam London, ima veliki broj kafi?a u kojima mo?ete prona?i malo hladovine nakon šetnje pod vrelim hercegova?kim suncem.

Dnevni Izlet Travnik-Jajce

Svaki grad ima svoju historiju, ali jedan od malobrojnih gradova koji bri?no ?uva veliki dio historije ove zemlje je Jajce. Kada pro?ete kroz gradske kapije i zaputite se ka tvrdjavi, tada pustite zidine da vam ispri?aju kako je nastajao grad, branio se i prkosio, bio osvajan i mijenjan i kako se u njemu ra?ala jedna nova dr?ava.

Dolina Plive i Vrbasa je bila nastanjena još u anti?ko doba, no, grad Jajce se razvija tek u srednjem vijeku (14. i 15. stolje?u). Utemeljitelj grada je Hrvoje Vuk?i? Hrvatini?.

Tunel Spasa - Sarajevo

Sarajevski ratni tunel bio je jedina veza opkoljenog Sarajeva sa ostatkom svijeta od jula 1993. do završetka opsade Sarajeva, krajem februara 1996. godine. 

Radovi na prokopavanju tunela trajali su više od pola godine, kopalo se krampama i lopatama, a jedino osvjetljenje radnicima bila su ratna kandila (posude napunjene jestivim uljem sa fitiljem od konopca).

Nakon rata dio tunela u du?ini od oko 20 metara postao je muzej, koji ?uva brojne eksponate iz vremena opsade Sarajeva, najdu?e opsade jednog grada u historiji modernog ratovanja.